Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή νέων στη δεύτερη φάση του προγράμματος Erasmus+ KA105 – Youth mobility “Cultural heritage as a path in migrants inclusion” που υλοποιήθηκε από 13 έως 19 Ιουλίου στον Αγρό της Κύπρου από τον Φιλοδασικό Σύνδεσμο Αγρού. 

Το πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχαν νέοι από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία, είχε ως θέμα την συμπερίληψη των προσφύγων μέσω της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το ποικιλόμορφο πολιτιστικό περιβάλλον της Κύπρου και των άλλων χωρών δίνει μια θετική εικόνα της ειρηνικής συνύπαρξης ανθρώπων με διαφορετικές πολιτιστικές ταυτότητες. Η πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά, που σχετίζεται με σημαντικά στάδια της ανθρώπινης ιστορίας έχει οικουμενική αξία και αποτελεί μέρος της κοινής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Η χρήση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως εκπαιδευτικού εργαλείου μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων, ώστε να έρθουν πιο κοντά οι άνθρωποι που ζουν στην Ευρώπη και να να προωθηθεί ο πολυπολιτισμικός διάλογος.

Το ημερήσιο πρόγραμμα περιελάμβανε δραστηριότητες και εργαστήρια μη τυπικής εκπαίδευσης: παιχνίδια δημιουργίας ομάδων, βίντεο, παιχνίδια προσομοίωσης, βιωματικές δραστηριότητες, ανταλλαγή καλών πρακτικών, εκπαιδευτικές πολιτιστικές επισκέψεις, ομάδες αναστοχασμού και ανατροφοδότησης, διαπολιτισμικές βραδιές, δημιουργικές δράσεις/δραστηριότητες, αθλητικές και φυσικές δραστηριότητες.

Στα αποτελέσματα της κινητικότητας συγκαταλέγoνται 

η ενθάρρυνση των νέων να εξερευνήσουν την πλούσια και ποικιλόμορφη πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης και η ενίσχυση της αίσθησης ότι ανήκουν σε έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο. 

η προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου, της ανεκτικότητας και του σεβασμού της διαφορετικότητας

η καλλιέργεια της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ενδυνάμωσης των ευρωπαίων αξιών.

To πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.