Η συνεργασία με την Αστυνομία της Ρόδου σχολείων από την Ελλάδα

(Εσπερινό Γυμνάσιο Ρόδου,  Γυμνάσιο Γενναδίου Ρόδου) και την Πορτογαλία (Agrupamento de Escolas de São João da Talha) και την Ιcon Greece στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Art and Culturalism φαίνεται ότι συντελεί σύμφωνα με τις απόψεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών τους σε καλύτερη επικοινωνία, καθώς η συνεργασία μεταξύ σχολείων και αστυνομίας σε έργα σχετικά με τη διαπολιτισμικότητα βοηθά στη βελτίωση της κατανόησης μεταξύ αστυνομικών και μαθητών από διαφορετικούς πολιτισμούς, γεγονός που μπορεί να μειώσει την πιθανότητα παρεξηγήσεων και συγκρούσεων. Συμβάλλει επίσης στην κατανόηση και εκτίμηση από μέρους των μαθητών των διαφορετικών πολιτιστικών παραδόσεων, αξιών και πεποιθήσεων, συνεπώς σε αυξημένη αποδοχή. Οι μαθητές μέσω της συνεργασίας με την Ελληνική Αστυνομία ενθαρρύνονται να συμμετέχουν και να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην κοινότητά τους. Τέλος γενικότερα, γίνεται αντιληπτό ότι τα έργα συνεργασίας μπορούν να προωθήσουν ένα ειρηνικό και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον που μειώνει την πιθανότητα σύγκρουσης και, ως εκ τούτου, οδηγεί σε μεγαλύτερη ασφάλεια.