Για την αποτίμηση του έργου από τη μεριά των μαθητών αξιοποιήθηκε ερωτηματολόγιο στο οποίο συμμετείχαν

93 Έλληνες μαθητές και μαθήτριες (κυρίως από το σχολείο Ιάσμου) και 79 μαθητές και μαθήτριες από τα σχολεία της Ιταλίας (ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE P. MAZZONE, Italy) και της Ισπανίας (IES EI SOBRADILLO, Spain), τα οποία συμμετέχουν ως εταίροι στο ερευνητικό αυτό πρόγραμμα.

Μοιράστηκαν δύο ερωτηματολόγια με τις ίδιες ερωτήσεις: ένα στην Ελληνική γλώσσα για τους Έλληνες μαθητές και μαθήτριες και ένα στην Αγγλική για τους αλλοδαπούς μαθητές των σχολείων της Ιταλίας και Ισπανίας.

Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων μαθητών και μαθητριών που συμμετείχαν στο ερωτηματολόγιο φοιτούν στις δύο πρώτες τάξεις του Λυκείου: στην Α΄ Λυκείου 45, στη Β΄ Λυκείου 46, ενώ στη Γ΄ Λυκείου μόνο 2.  Ο μικρός αριθμός συμμετεχόντων από την Γ΄ Λυκείου αιτιολογείται προφανώς από τον φόρτο εργασίας των τελειοφοίτων μαθητών για την προετοιμασία τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει με τους αλλοδαπούς μαθητές που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο: η πλειοψηφία προέρχεται από την Γ΄ Τάξη Λυκείου (53 μαθητές και μαθήτριες), ενώ ο αριθμός των μαθητών από την  A΄ και Β΄ Λυκείου ανέρχεται στους 14 και 12 αντίστοιχα. Υπήρχε επίσης και ένας μαθητής/μαθήτρια από την Γ΄ Γυμνασίου.

Οι απαντήσεις των μαθητών στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο  κατέδειξαν  ότι η ενσωμάτωση και αξιοποίηση των τεχνολογιών στα σχέδια μαθήματος ενθαρρύνει το ευχάριστο περιβάλλον μάθησης, συνεργασίας και αυθεντικότητας, την ενεργό εμπλοκή του μαθητή και την ανάδειξη μίας μαθησιακής εμπειρίας η οποία δεν βασίζεται πλέον στη στείρα γνώση του περιεχομένου αλλά θέτει τους μαθητές πρωταγωνιστές στην αναζήτηση της γνώσης.  Για τους περισσότερους μαθητές που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο η εφαρμογή διαθέτει τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία μετατρέπουν τη διδασκαλία και τη μάθηση σε μία ενεργή διαδικασία που κινητοποιεί τους μαθητές, κρατά το ενδιαφέρον των μαθητων  σε υψηλό επίπεδο και συμβάλλει στη δέσμευσή τους για την απόκτηση της νέας πληροφορίας όσον αφορά σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς.  Οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά και αποκτούν μια διαφορετική αντίληψη για τη μάθηση εφόσον τα κίνητρά τους πολλαπλασιάζονται. Διαφαίνεται  η αυξημένη συνεργατική μάθηση και εμπλοκή καθώς και η αύξηση της συγκέντρωσης των μαθητών κατά τη διαδικασία της χρήσης της εφαρμογής, πράγμα που έχει αντίχτυπο στην μαθησιακή απόδοση.