Το ερωτηματολόγιο, το οποίο διανεμήθηκε στους εκπαιδευτικούς για την αξιολόγηση του ψηφιακού παιχνιδιού περιείχε ερωτήσεις αξιολόγησης της εφαρμογής ως προς το περιεχόμενό της, ερωτήσεις αξιολόγησης της εφαρμογής ως προς την εκπαιδευτική της ποιότητα και ερωτήσεις αξιολόγησης της εφαρμογής ως προς την τεχνική της ποιότητα.

Από το ερωτηματολόγιο προς τους εκπαιδευτικούς και των τριών χωρών , οι οποίοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα αυτό, καταδείχτηκε ότι η εξέλιξη και η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών παιχνιδιών σε συνδυασμό με την ύπαρξη κινήτρων και την ευχαρίστηση που προσφέρουν, καλλιεργεί την έμπνευση, προάγει αλλαγές, δημιουργεί καλοπροαίρετη άμιλλα, συντονίζει τις προσπάθειες σε διάφορα περιβάλλοντα, συντελεί στη μεγιστοποίηση των κινήτρων, στη δημιουργία μιας ευχάριστης εμπειρίας για τον εκπαιδευόμενο, στη διατήρηση του ενδιαφέροντός του σε υψηλά επίπεδα,  στην αυτοπαρατήρηση και την αυτοαξιολόγηση. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν έτσι τη δυνατότητα να καθορίζουν τους δικούς τους στόχους, να σχεδιάζουν μια σειρά στρατηγικών και ενεργειών, να αλληλεπιδρούν με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, αλλά και μεταξύ τους, και να αναγνωρίζουν άμεσα τα αποτελέσματα των ενεργειών τους, ώστε να μπορούν να αντιλαμβάνονται τις σωστές και λανθασμένες αποφάσεις τους. Τα παραπάνω αποτελούν βασικές αρχές και διαδικασίες του μοντέλου της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης, ενός απόλυτα επιθυμητού  τύπου μάθησης στη σχολική εκπαίδευση του 21ου αιώνα, σύμφωνα με τον οποίο το ίδιο το άτομο ρυθμίζει τη συμπεριφορά του, καθορίζει τους στόχους του, παρατηρεί και κατευθύνει τις αποφάσεις του και αξιολογεί τις συνέπειες της συμπεριφοράς του.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το site του προγράμματος:https://gameculture.eu/