«ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ»

Εργαστήριο εκπαιδευτικών της Θράκης για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας με παιδαγωγικές παρεμβάσεις στη σχολική τάξη

Small projects (receiving funding up to € 5.000)

Project Promoter: Icon Greece
Project: Teachers’ of Thrace workshop for the promotion of gender equality and the fight against gender-based violence and pedagogical interventions in the classroom