Σκοπός του έργου είναι η αξιοποίηση ψηφιακών περιβαλλόντων μάθησης με στόχο:

-την ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων ΤΠΕ για μαθητές με ειδικές ανάγκες/αναπηρίες

Continue Reading